home ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป about ๐Ÿ’Ž community ๐Ÿฅณ events ๐Ÿ‘” jobs enter

Discreet


      

Open Roles15/2
102 ๐Ÿ‘€
nitzan
258016 Senior Backend Developer


A Fin-Tech Startup, an established market leader in the fields of payroll and finance, is looking for a senior, team player, Backend SW Developer to design, develop and maintain web-based scalable SAAS applications.

Education & experience requirements: 
 
BA in computer science, mathematics, or engineering - Must. 
3-5 years previous experience as a Backend Developer (Java and C#) - Must.
Knowledge of AWS services or alike - Must. 
Knowledge CI/CD tools such as Git, Maven - Must.
Knowledge of Vert.x or similar - an Advantage.
Knowledge of SQL and/or NoSql DB's- an Advantage.

Location: Bnei-Brak (Near Besser towers)

Full-time, hybrid 

Feb 15, 11:54 AM
15/2
103 ๐Ÿ‘€
nitzan
240652 Senior Backend Developer


We are an exciting and promising global start-up (100 employees globally) located in Poleg. We are looking for anโ€ฏexcellent Backend Developerโ€ฏto join our awesome team.

As a Backend Developer, you will help shape and develop a unique platform that combines data services, IoT, and agronomic AI. You will have an amazing opportunity to join our excellent global team and bring your passion to make a real impact on how technology works in agriculture.

We are seeking brilliant, and enthusiastic people who demonstrated excellence across their careers to join our team!

Responsibilities:
End-2-End development life cycle, from design to production
Building and improving our platform infrastructure and related business services
Solving complex challenges, with high attention to performance and data.

Requirements:
-5+ years of experience in a similar position
- experience working in a start-up company
- Hands-on experience in Phyton and Java (other languages are a plus) and good technical skills in building high-scale backend systems.
-Experience with cloud environments
-Independent, Fast & self-learner, team player, well organized
-B.Sc in Computer Science (an advantage)
-Excellent English

Location: Natanya 

Feb 15, 12:16 PM
15/2
103 ๐Ÿ‘€
nitzan
275884 Senior Fullstack Developer


We're looking for a Senior Javascript developer for our Mobile team with a distinguished background in mobile app development and a profound mastery of JavaScript. 
This role is for a visionary who excels in both the technical and leadership aspects of mobile application development, with a deep commitment to leveraging JavaScript to drive 
innovation and excellence in the mobile domain.

In this role you will 
Architect and engineer mobile solutions for Android and iOS, primarily utilizing JavaScript frameworks like React Native, to achieve seamless cross-platform functionality.
Collaborate with product management and design teams, translating complex requirements into actionable technical strategies, leveraging your JavaScript acumen.
Promote and enforce JavaScript best practices, ensuring code quality, maintainability, and documentation standards are upheld within the team.
Stay at the forefront of JavaScript and mobile development trends, guiding the adoption of new technologies and methodologies to boost performance and efficiency.

โ€ข	B.Sc in computer science or relevant field- A Must
โ€ข	5-6 Years of extensive experience with strong foundation in native development frameworks, underscored by a comprehensive understanding of JavaScript and its importance in the development ecosystem. 
โ€ข	Deep knowledge of object-oriented programming principles, backend technologies (preferably Node.JS), and the ability to apply these concepts effectively in a JavaScript-centric development environment. 
โ€ข	Proficiency in unit testing, continuous integration/deployment (CI/CD) practices, and the ability to ensure quality and reliability of the applications through JavaScript testing frameworks. 
โ€ข	React Native Experience and SDK development- Huge advantage
โ€ข	Exceptional problem-solving and debugging skills, with the capability to tackle challenges in a fast-paced and ever-changing environment. Excellent communication and teamwork skills


Feb 15, 11:24 AM
15/2
100 ๐Ÿ‘€
nitzan
267050 Senior software architect


We are seeking a skilled Software Architect to join our CTO architecture team. We are looking for an architect with substantial expertise in software architecture, software design, enterprise integration and enterprise architecture. The ideal candidate should possess adept problem-solving skills and exhibit a passion for engineering.

Responsibilities:
โ—	Define the long-term technology roadmap and architectural vision, ensuring it supports business growth, scalability, and innovation.
โ—	Collaborate with key stakeholders, such as product managers, development teams, and executives, to understand business requirements and translate them into architectural strategies
โ—	Conduct feasibility studies and recommend appropriate technology solutions to address complex business problems
โ—	Define and implement an enterprise architecture framework, including standards, guidelines, and best practices
โ—	Regularly review and update the architecture baseline to accommodate evolving business needs and technological advancements
โ—	Collaborate with cross-functional teams to ensure architectural alignment and effective execution of projects
โ—	Promote effective communication and collaboration across departments, fostering a collaborative environment that encourages knowledge sharing and cross-team problem-solving
โ—	Lead and mentor a R&D managers, providing guidance and fostering a culture of continuous learning and professional development
โ—	Define and enforce architectural standards, frameworks, and best practices to ensure compliance with industry regulations, security requirements, and quality standards
โ—	Conduct regular architecture reviews and audits to identify potential risks, performance bottlenecks, and opportunities for improvement
โ—	Stay up to date with emerging technologies, industry trends, and best practices related to enterprise architecture, and proactively recommend their adoption when appropriate
โ—	Design architecture with scalability, flexibility, and maintainability in mind
โ—	Review current and future solutions, ask hard question and raise the bar on solutions designed by different delivery organizations
โ—	Participate in the software engineering, processes and standards with an impact on the whole delivery organization
โ—	Engage with product managers, business stakeholders, and customers to understand their needs, provide architectural guidance, and drive customer-centric solutions.
โ—	Communicate complex architectural concepts and recommendations effectively to both technical and non-technical stakeholders
โ—	Help the in analyzing and adopting new technologies including assessing and embedding startup technologies 

Requirements:
โ—	Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
โ—	Proven experience (10+ years) in architecture/ senior leadership R&D roles, with a focus on software product development and integration - a must
โ—	Proven experience of working in both Enterprise and tech companies - a must
โ—	Strong technical & leadership skills
โ—	Knowledge in the AWS cloud environment and capabilities - a must
โ—	Knowledge with system integration capabilities such as iPass, API Management, Pub/Sub infrastructure - a must
โ—	Knowledge with at least one process integration capabilities such as BPM/BPA/WF/RPA - a must
โ—	Extensive knowledge of enterprise architecture frameworks and methodologies - a must
โ—	In-depth understanding of software development lifecycle (SDLC) methodologies, including Agile and DevOps - a must
โ—	Expertise in designing and implementing scalable, reliable, and secure software architectures - a must
โ—	Strong knowledge in SaaS product development
โ—	Proficiency in evaluating and selecting appropriate technologies and platforms based on business requirements
โ—	Excellent analytical, problem-solving, and decision-making abilities
โ—	Strong communication and interpersonal skills, with the ability to collaborate effectively with technical and non-technical stakeholders
Location: Petah-Tikva 

Feb 15, 11:39 AM
15/2
103 ๐Ÿ‘€
nitzan
261696 Fullstack Developer (C#)


Fullstack Developer (C#) for advanced operational system development company

Requirements: 
3+ years of hands-on software development experience.
Proven experience in C#, .NET environment.
WPF - a must.
Design and development of Micro-Services architecture - a must.
Proven experience in requirements analysis and design implementation.
Understanding of object-oriented design and development principles (OOD/OOP).
Experience working in a Multithreading/Multiprocessing environment.
Bachelor's degree in engineering/science or graduate of a technological military service.
 Advantage/Preference for:
Proven experience in developing distributed systems - significant advantage.
Experience working with databases.
Experience working with data communication.
Experience in GIS and/or video systems.
Experience in WEB Full Stack technologies and working in a Cloud environment.

Location: Karmiel 

Feb 15, 11:49 AM
15/2
100 ๐Ÿ‘€
nitzan
260361 Mobile Team Leader- Focus on JavaScript Excellence


We are in search of a Mobile Team Leader who not only has a robust background in mobile application development but also possesses a deep understanding and appreciation of JavaScript and its pivotal role in modern web and mobile development. The ideal candidate will demonstrate a strong track record of success in developing and delivering high-quality mobile applications, with a keen insight into mobile architecture, design patterns, and development methodologies. Proficiency in cross-platform development frameworks like React Native or Flutter for both iOS and Android applications is required, underscored by a thorough understanding of the JavaScript ecosystem, which powers much of todayโ€™s mobile app development.

Key Responsibilities:

Lead and mentor a mobile development team, ensuring the delivery of user-centric mobile applications that leverage the latest in JavaScript technologies to meet market demands and offer an intuitive and engaging user experience.
Design, develop, and maintain mobile applications for Android and iOS platforms, primarily using JavaScript-based frameworks such as React Native, embodying the ubiquity and flexibility of JavaScript in creating cross-platform solutions.
Work collaboratively with product managers and designers, using your JavaScript expertise to translate complex requirements into technical specifications and innovative solutions.
Champion best practices in JavaScript coding standards, ensuring clean, maintainable, and well-documented code across the team.
Stay abreast of the latest JavaScript trends and technologies, applying this knowledge to guide the team in adopting new tools and methodologies that enhance application performance and development efficiency.

Requirements:

Extensive experience with React Native and a strong foundation in native development frameworks, underscored by a comprehensive understanding of JavaScript and its importance in the development ecosystem.
Deep knowledge of object-oriented programming principles, backend technologies (preferably Node.JS), and the ability to apply these concepts effectively in a JavaScript-centric development environment.
Proficiency in unit testing, continuous integration/deployment (CI/CD) practices, and the ability to ensure quality and reliability of the applications through JavaScript testing frameworks.
Exceptional problem-solving and debugging skills, with the capability to tackle challenges in a fast-paced and ever-changing environment.
Excellent communication and teamwork skills, with a proven ability to lead and inspire a team towards achieving shared goals through the effective use of JavaScript and related technologies.
This role is designed for a visionary leader who understands the significance of JavaScript in the mobile development landscape and is passionate about leveraging its full potential to build innovative, market-leading mobile applications.

Location: Tel Aviv

Feb 15, 11:52 AM
15/2
102 ๐Ÿ‘€
nitzan
253487 Software Developer (Haifa)


A start-up in the security field in Haifa is looking for a Software Developer 

Requirements:
-3-5 years of experience 
- University Bachelor's degree in Natural Sciences.
- Strong programming skills in C++ and Python.
- Familiarity with GNSS technologies and concepts is a plus.
- Experience with software development tools and version control systems.
-Experience in developing a combined hardware and software product
-Knowledge of geospatial data processing and algorithms is a plus.
- Signal processing experience is a plus.
- Strong problem-solving and analytical skills.
- Excellent communication and teamwork abilities.
- Ability to work in a fast-paced startup environment.Feb 15, 12:15 PM
15/2
110 ๐Ÿ‘€
nitzan
190431 Senior Full Stack Developer & Technical lead engineer


 Senior Full Stack Developer & Technical Lead Engineer


An awesome and well-established product and SaaS company is looking for a Senior Full Stack Developer & Technical lead engineer

Job description:
Senior Full Stack Developer & Technical lead engineer position for a product & SaaS company. The position will include working with various technologies including relational Databases (MySQL, MSSQL, MariaDB), NoSQL Databases (Redis, MongoDB), back-end (Node JS) and front-end (React, Angular) development, and more.
 
The job consists of the following -
- Generating ideas with team members and offering insightful solutions
- Front and back-end development
- Implement the solution through coding, debugging and defect fixing
- Participate in and improve DevOps and Agile processes to ensure short delivery cycle from requirement gathering to deployment in Production.
- Collaborate with multiple stakeholders such as Product Management, Architecture group and R&D/Delivery teams.
Experience/Skills required:
โ€ข	The candidate should have an overall software product development experience of 10+ years including at least 4 years of developing with Node JS.
โ€ข	The candidate must have hands-on experience of coding & debugging web server applications using Node JS and a very good understanding of web client applications and client-server interaction.
โ€ข	The confidence to express ideas as part of a creative team
โ€ข	The ability to meet deadlines and think strategically
โ€ข	A deep understanding of DevOps technologies such as Azure DevOps, Docker, Kubernetes along with performance and security aspects of building Cloud native applications.
โ€ข	A good understanding of relational databases โ€“ designing, implementing & problem solving.
โ€ข	(+) Experience with at least one Cloud technology such as MS Azure (preferred), Amazon AWS will be a big plus.
โ€ข	(+) Prior experience of NoSQL database technologies such as MongoDB, Redis will be a big plus.
โ€ข	(+) frontend technologies such as React will be a big plus.
โ€ข	The candidate should possess good written and verbal communication skills and must be a good team player.

Location: Or Yehuda

Feb 15, 12:19 PM
15/2
106 ๐Ÿ‘€
nitzan
271200 SW Team Lead to our Start-up (Security & AI)


We're looking for an experienced SW Team Lead to join our team and play a pivotal role in our journey.

Responsibilities:
Create, design and lead the implementation of ST products, in a wide tech stack: BE, FED, algo-engine
Leading a team of engineers to personal growth to achieve company goals
Being involved in architecture, design, implementation and maintenance of all software components of the Product.
Work closely with the Algorithms, QA, Data and Support teams in order to deliver the most valuable features, at the highest quality level.
Constantly maintain and strive to raise own/subordinatesโ€™ coding skills to allow delivering a production quality level solution.
Constantly explore and dive into new and exciting technologies and programming languages.

Qualifications:
B.Sc. in Computer Science or Electrical Engineering or Computer Engineering
8+ years of proven hands-on experience in OOP/OOD (at least 3 years in Python and\or Java)
4+ years in team leading positions or tech lead positions
Outstanding software engineering skills with passion for fast development of high-quality software
Good people skills and a great team-player
Proven mentoring skills
Proficiency in git-scm (Source Control Management) - must
Working knowledge with Networking, Linux, Relational/Non-Relational Databases โ€“ huge advantage
Experience in web technologies (e.g. Django, Flask, Spring, JavaScript, Angular, RESTful etc.) - advantage
Experience developing/maintaining soft real-time multithreaded systems โ€“ advantage


Feb 15, 11:33 AM
15/2
104 ๐Ÿ‘€
nitzan
271178 Software Backend Engineer


We are seeking a skilled and motivated Software Engineer with knowledge and experience in Java and Golang to join our growing team.
The successful candidate will join our team in development of backend features both in Java and Golang environments.
 
Responsibilities:
โ€ข	Hands-on development using Java and Golang to deliver high-quality software solutions.
โ€ข	Development and debugging in Kubernetes environment and micro services architecture.
 
Qualifications:
โ€ข	Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or related field - must
โ€ข	Proven experience as a Software Engineer with a focus on Java and Golang development - must
โ€ข	5-8 years Java development - must
โ€ข	1+ years Golang development - must
โ€ข	Experience in the telecom market โ€“ great advantage
โ€ข	Experience in Kubernetes and micro services development โ€“ advantage

Location: Hod Hasharon


Feb 15, 11:35 AM
15/2
110 ๐Ÿ‘€
nitzan
265671 Full Stack Developer


A leading global financial news & data platform, is on the lookout for a Full-stack developer to join our team. 

What youโ€™ll be doing:

Play a central role in building a complex and large-scale platform.
Achieve high availability, scalability, and performant services
Constantly improve site speed and support various browsers
Conduct meaningful research to measure and improve business-oriented KPIs continuously
Design and implement efficient, reusable, intuitive, and innovative UI and UI components using cutting-edge front-end technologies.

What youโ€™ll bring:

3+ years of Node experience - Must
TypeScript โ€“ Must
Experience with building single-page applications
Vue or React- Must
Experience with building web applications
Nest.js or equivalent - advantage
Experience with Relational Databases โ€“ MySQL/PostgreSQL
NoSQL โ€“ Elasticsearch/Mongo โ€“ 1 is a must
Experience with Vite/Webpack
Familiarity with cloud technology and services such as AWS (preferred), GCP, and Azure - Advantage 
Feb 15, 11:42 AM
15/2
106 ๐Ÿ‘€
nitzan
231449 Front-end Developer


ืœื—ื‘ืจื” ื’ืœื•ื‘ืœื™ืช ืคื•ืจืฆืช ื“ืจืš ื‘ืื–ื•ืจ ื ื”ืจื™ื” ื“ืจื•ืฉ/ื” ืžืคืชื—/ืช Front-End ืžื ื•ืกื” ืœืื’ืฃ ื”ื“ื™ื’ื™ื˜ืœ.

ืžืฉื™ืžื•ืช ืขื™ืงืจื™ื•ืช: ืคื™ืชื•ื—ื™ื ืžื’ื•ื•ื ื™ื ื‘ืฆื“ ืœืงื•ื—, ื‘ื ื™ื™ืช ืžืžืฉืงื™ ืžืฉืชืžืฉ ืฉืžื•ืชืื ืœื›ืœ ื”ื“ืคื“ืคื ื™ื, ืฉื™ืžื•ืฉ ื‘ืกืคืจื™ื•ืช ื—ื™ืฆื•ื ื™ื•ืช, ื”ืžืจืช ืขื™ืฆื•ื‘ ืœืงื•ื“, ืฉื™ืžื•ืฉ ื‘ API, ืขื‘ื•ื“ื” ืžื•ืœ ื‘ืกื™ืกื™ ื ืชื•ื ื™ื ืฉื•ื ื™ื. ื›ืชื™ื‘ื” ื•ืชื—ื–ื•ืงื” ืฉืœ ืืคืœื™ืงืฆื™ื•ืช ื‘React Native ื•- GraphQL.

ื›ืคื™ืคื•ืช ืœืจืืฉ ืฆื•ื•ืช Front-end. ืžืฉืจื” ืžืœืื”. ื ื›ื•ื ื•ืช ืœืฉืขื•ืช ื ื•ืกืคื•ืช, ื‘ืžืงืจื” ื”ืฆื•ืจืš.

ื“ืจื™ืฉื•ืช ื”ืชืคืงื™ื“:

ื ื™ืกื™ื•ืŸ ื‘ืชืคืงื™ื“ ื“ื•ืžื” ืฉืœ ื—ืžืฉ ืฉื ื™ื ื•ืžืขืœื”

ืขื‘ืจื™ืช ื•ืื ื’ืœื™ืช- ื”ื›ืจื—ื™ ืฉืœื™ื˜ื” ื‘ืงืจื™ืื”, ื›ืชื™ื‘ื”, ื“ื™ื‘ื•ืจ

ืฉืคื•ืช ืชื›ื ื•ืช (ื—ื•ื‘ื”):  JavaScript, CSS, React, React Native,NODE.JS

Feb 15, 12:18 PM

apply to


Upload CV

About Blog Values
Premium Silver Contact
Articles Privacy policy Terms of service
indydevs ยฉ 2016-2024


Arlozorov 186, Tel Aviv, Israel
Dolores 240, Suite 12, San Francisco, CA

contact@indydevs.com